Japanese Theory & Criticism


Primary Sources   I   Japanese Theory & Criticism


Asada Akira, "Infantile Capitalism" (Miyoshi and Harootunian).

Asada Akira, "Sûpafuratto aironi," Nami (June 2000).

Azuma Hiroki, Dôbutsu suru posutomodan (2000).

J. M. Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History (1993).

Karatani Kôjin, "One Spirit, Two Nineteenth Centuries" (Miyoshi and Harootunian).

Karatani Kôjin, Origins of Modern Japanese Literature (trans. ed. Brett de Bary, 1992).

Karatani Kôjin, Shôwa hihyôshi (1990).

Kotani Mari, Seibô Evangelion (1997).

Miyoshi Masao and H. D. Harootunian, eds., Postmodernism and Japan (1991).

Saitô Minako, Kô-itten ron: Anime, tokusatsu, denki no hiroin-zô (1998).

Tatsumi Takayuki, Cyberpunk America (1988).

Tatsumi Takayuki, "‘Nemureru mori no bijo’ to ‘wanpaku ôji no daija taiji,’" Watashi no kini iri anime (2001).

Hagiwara Sakutaro, Shi no genri (1928, Principles of Poetry, trans. Chester Wang, 1998).

Karatani Kōjin, Nihon kindai bungaku no kigen (1980, Origins of Modern Japanese Literature, trans. Brett de Bary, 1993).

Ki no Tsurayuki, Preface to Kokin wakashū (905, Kokin Wakashū, trans. Helen Craig McCullough, 1985).

Kobayashi Hideo, Literature of the Lost Home: Kobayashi Hideo—Literary Criticism, 1924–1939 (ed. and trans. Paul Anderer, 1995).

Maeda Ai, Toshi kūkan no naka no bungaku (1982, Literature within City Space, 1982).

Mishima Yukio, Taiyō to tetsu (1968, Sun and Steel, trans. John Bester, 1970).

Murasaki Shikibu, Genji monogatari (c. 1015, The Tale of Genji, trans.  Edward Seidensticker, 1976,  trans.  Royall Tyler, 2002).

Nakamura Mitsuo, Nihon no kindai shōsetsu (1964, Japanese Fiction in the Meiji Era, trans. Donald L. Philippi, 1966).

Noguchi Takehiko, Sanninshō no hakken made (1994).

Ryusaku Tsunoda et al., Sources of Japanese Tradition (1958).

Yoshida Seiichi, et al., eds., Kindai bungaku hyōron taikei (10 vols., 1971–75).

Zeami, Nōgakuron shū (1961, On the Art of the No Drama: The Major Treatises of Zeam, trans. J. Thomas Rimer and Yamazaki Masakazu, 1984).